ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : Professor Dr. Leslie Burke Barratt, Professor Emerita, Graduate Studies, Indiana State University
วันที่เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : Peter G Waterworth
วันที่เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ????????? ?????????
วันที่เผยแพร่ : 08 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ??????????? ???????
วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ?????? ????????????, ??.????????? ???????, ?????? ??????????
วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ??????????? ????????????
วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ????????
วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ????????????????????????????
วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ??????????????????? ???????????????? ?????????????????????????
วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ??????? ???????????, ????????? ?????????
วันที่เผยแพร่ : 23 กันยายน 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ?. ?????????????????? ??.????????? ?????? ?. ??????? ??.????????? ?????????? ?. ????????????????? ????? ?. ?????????? ??????????? ?. ???????????????? ?????????????? ?. ???????????????? ????? ?. ??????? ??.??????  ??????? ?. ?????????????????????? ????????? ??????
วันที่เผยแพร่ : 23 กันยายน 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ????????? ?????????, ?????????? ??????, ????? ?????????
วันที่เผยแพร่ : 23 กันยายน 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ??????? ???????????, ???????? ?????, ????? ?????, ???? ?????????
วันที่เผยแพร่ : 23 กันยายน 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ??????? ???????????
วันที่เผยแพร่ : 23 กันยายน 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ??????? ????????
วันที่เผยแพร่ : 23 กันยายน 2558