• การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาครุศาสตร์ ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาครุศาสตร์ ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล 1* ,ดร.ธันยาภรณ์  พาพลงาม2, ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์3 , นิธินาถ  อุดมสันต์4 , สุภิมล  บุญพอก5 , และนิธิศ  วังโน6 * คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนานักศึกษาครุศาสตร์ต่างสาขาที่จะเป็นครูของ ท้องถิ่นในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีทักษะด้านการสืบค้นข้อมูล 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการสืบค้นข้อมูล นักศึกษาครุศาสตร์ต่างสาขา และ 3) เพื่อพัฒนากระบวนการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาครุศาสตร์ต่างสาขา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา จำนวน 874 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


    ดาวน์โหลดเอกสาร ...

  • ผู้เขียน : ดร.กชพร  นำนาผล ,ดร.ธันยาภรณ์  พาพลงาม, ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์, นิธินาถ  อุดมสันต์, สุภิมล  บุญพอก, นิธิศ  วังโน
  • เผยแพร่ : 2016-02-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด