• การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
 • การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

  The Education to community development approach to Ban Tha Muang for community development is sustained

  คณะผู้วิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
  อาจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  ปีที่ สำเร็จ 2558

  หลักการและเหตุผล
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการบริการ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาวิชาการที่เอื้อประโยชน์ต่อท้องถิ่น และโดยมีวิสัยทัศน์ว่า เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่จัดการศึกษาหลายรูปแบบ วิจัยนำการพัฒนา  ให้บริการวิชาการ เน้นพัฒนาระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตและพัฒนาครู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยสู่ความเป็นสากล โดยนำศาสตร์สากลผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง  (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2553)  ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ไร้พรมแดน ทำให้สามารถเข้าสู่แหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในด้านวิชาการ มีความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่น และมีหน่วยงานเฉพาะ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินงานด้านการวิจัย การสำรวจและการประเมิน รวมไปถึงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยมีผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและสังคม เช่น ผลงานวิจัยการศึกษาศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดยังตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง


  ดาวน์โหลดเอกสาร...

 • ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล, ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์,นิธินาถ  อุดมสันต์
 • เผยแพร่ : 2016-02-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด