• รูปแบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • รูปแบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของจังหวัดร้อยเอ็ด

  The development model Management of provincial strategic planto supportthe ASEAN Economic Community in Thailand. Roi Et Rajabhat University,Thailand

  ผู้สนับสนุนทุนวิจัย  สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
  ผู้วิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผลและคณะ
  Asst.Prof.Dr.Kochaporn Numnaphol and others.
  kaewwiengnum@yahoo.com¸Fax: 043-556009

  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations: ASEAN)  ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วยปี พ.ศ. 2538  เวียดนามก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมาปี พ.ศ. 2540 ลาวและพม่าเข้าร่วม และปี พ.ศ. 2542 กัมพูชาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่  มีประชากรรวมกันเกือบ 500 ล้านคน (ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,2555)


  ดาวน์โหลดเอกสาร ...

 • ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผลและคณะ
 • เผยแพร่ : 2016-02-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด