• การจัดโครงสร้างและหลักการบริหารราชการไทยในสมัยกรุงสุโขทัย
 • การจัดโครงสร้างและหลักการบริหารราชการไทยในสมัยกรุงสุโขทัย
  นายสุรศักดิ์ ชะมารัมย์
  อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำยมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบัน
  โดยได้รับการสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ.1762 โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์ อันที่จริงเมืองสุโขทัยเป็น
  เมืองเก่าแก่ และมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน เมื่อแรกเริ่มตั้งขึ้นใหม่ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีอาณาเขต
  เพียงเล็กน้อย และมีขอบเขตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความปรีชาสามารถและความ
  เข้มแข็งของกษัตริย์ที่ปกครองรวมทั้งสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ในสมัยพ่อขุนรามค้าแหง
  นับได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ จนได้รับการยกย่องเป็น “มหาราช” ในเวลา
  ต่อมา ซึ่งในสมัยพระองค์ได้มีการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล
  ในบทความสั้นๆชิ้นนี้ผู้เขียนพยายามที่จะน้าเสนอเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและหลักการบริหาร
  ราชการไทยในสมัยกรุงสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าวเป็น
  เบื้องต้น อันจะเป็นพื้นฐานส้าคัญในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเชิงลึกและกว้างส้าหรับผู้สนใจต่อไป ในการ
  น้าเสนอเรื่องนี้ได้เริ่มต้นจากการกล่าวถึงลักษณะที่เด่นๆของสภาพทั่วไปของบ้านเมืองในสมัยกรุงสุโขทัยใน
  ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจในเบื้องต้น จากนั้นจึงกล่าวถึงในส่วน
  โครงสร้างการบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัย รวมตลอดทั้งหลักการบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่ง
  ครอบคลุมในประเด็นต่างๆคือ หลักการใช้อ้านาจบริหาร นโยบายการบริหารราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  กับการบริหารราชการ ตามล้าดับดังนี้


  ดาวน์โหลดบทความ >>>

 • ผู้เขียน : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
 • เผยแพร่ : 2016-04-20

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด