• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย Basic knowledge of Thai Public Administration
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
  Basic knowledge of Thai Public Administration
  นายสุรศักดิ์ ชะมารัมย์
  อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  บทนำ
  การบริหาร (Administration) เป็นการดำเนินกิจกรรมในต่างๆ โดยการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่
  คน (Man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี (Material) รวมตลอดทั้งวิธีการจัดการต่างๆ
  (Methods) เพื่อให้กิจกรรมที่ด าเนินนั้นๆบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งการด าเนินกิจกรรมใดๆก็
  ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า หรือเรียกโดยรวมว่าภาคธุรกิจเอกชน การด าเนินกิจกรรมนั้นก็
  เรียกกันว่า การบริหารธุรกิจ (Business Administration) ส่วนการด าเนินกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับ
  หน่วยงานราชการ อาทิเช่น โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เป็นต้น การด าเนินกิจกรรมนั้นเรียกกันว่า
  การบริหารภาครัฐ หรือการบริหารราชการ (Public Administration) (อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นต้น
  ว่า การบริหารงานของรัฐ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกิจการสาธารณะ การบริหารราชการแผ่นดิน)
  ในบทความชิ้นนี้มุ่งอธิบายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการบริหารราชการไทย อันประกอบไปด้วย
  ความหมาย และความส าคัญของการบริหารราชการ องค์ประกอบพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการบริหารราชการ
  หลักการจัดระเบียบบริหารราชการไทย และระบบบริหารราชการไทยตามลำดับดังนี้


  ดาวน์โหลดบทความ >>>

 • ผู้เขียน : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
 • เผยแพร่ : 2016-04-20

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด