• ชำเลืองมองโครงสร้างและหลักการบริหารราชการไทยสมัยกรุงธนบุรี
 • ชำเลืองมองโครงสร้างและหลักการบริหารราชการไทยสมัยกรุงธนบุรี


  นายสุรศักดิ์ ชะมารัมย์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  อาจกล่าวได้ว่าหลักฐานเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยสมัยกรุงธนบุรีมีอยู่ไม่มากเท่าใดนัก
  เนื่องจากนักวิชาการส่วนมากเห็นว่าองค์พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรธนบุรีคือ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
  มหาราชนั้นทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการกอบกู้บ้านเมือง เพื่อก่อร่างสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น ถึงแม้ว่า
  พระองค์จะได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ก็ตามแล้ว แต่บ้านเมืองก็ยังไม่สงบเรียบร้อย กล่าวคือได้มีหัวเมืองบาง
  แห่งแข็งข้อเมืองคิดกบฏ จึงท าให้ต้องเสียเวลาในการปราบปรามอยู่หลายครั้ง ขณะเดียวกันฝ่ายพม่าก็ยกทัพ
  เข้าตีกรุงธนบุรีอยู่เนื่องๆ


  ดาวน์โหลดบทความ >>>

 • ผู้เขียน : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
 • เผยแพร่ : 2016-04-20

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด