• ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว: บทบาทการพัฒนาประเทศของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว: บทบาทการพัฒนาประเทศของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Non Profit Association-NPA) ในสปป.ลาว

  International development between Thailand and Lao PDR: Role of Non Profit Association (NPA) to develop country in Lao PDR

  รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม**

  บทคัดย่อ
  บทความชิ้นนี้ ต้องการที่จะศึกษาบทบาทและทัศนคติของกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในสปป. ลาว เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา มีหน่วยการวิเคราะห์เป็นระดับปัจเจกและระดับองค์กร การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 12 คน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว บุคคลที่เข้าทำงานในองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในประเทศ สปป. ลาวและนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษา เป็นงานเชิงคุณภาพที่ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
  * อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด e-mail:chanajaime@gmail.com

  ** รองศาสตราจารย์ ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แต่งร่วม


  Download >>>

 • ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
 • เผยแพร่ : 2016-06-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด