• กระบวนทัศน์การบริหารงานภาครัฐ
  • กระบวนทัศน์การบริหารงานภาครัฐ บทสำรวจแนวความคิด ทฤษฏี และประเด็นข้อเสนอแนะต่อการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ รายละเอียด...

  • ผู้เขียน : -
  • เผยแพร่ : 2016-09-13

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด