• การบริหารงานภาครัฐตามหลักทฤษฏีองค์การ
  • การบริหารงานภาครัฐตามหลักทฤษฏีองค์การ การบริหารงานภาครัฐ (PA) การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) และการบริหารปกครองภาครัฐใหม่ (NPG) รายละเอียด...

  • ผู้เขียน : -
  • เผยแพร่ : 2016-09-13

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด