• การบริหารงานภาครัฐ จากคำประกาศแห่งเมือแบล็คเบิร์ก
  • การบริหารงานภาครัฐ จากคำประกาศแห่งเมือแบล็คเบิร์ก (Blacksburg manifesto) สู่การบริหารสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) รายละเอียด...

  • ผู้เขียน : -
  • เผยแพร่ : 2016-09-13

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด