• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 Steps ผนวกเครื่องมือการคิด เรื่องการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ รหัส ว31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ได้รับการตีพิมพ์ผลงานระดับชาติ ในการประชุมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 23  วันที่ 14-16 ตุลาคม 2560  The 23 rd National Conference on K-12 Science and Mathematics Education 14-16 October 2017  ดาวน์โหลด Full Text ที่นี่

  • ผู้เขียน : อาจารย์ ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ดร. วาสนาไทย วิเศษสัตย์
  • เผยแพร่ : 2017-11-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด