• ผลการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : ผลการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ  : Results of The Development for Contemplative Education’s Activity, P-Service Teachers Roi Et Rajabhat University 


    ด้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding การนำเสนองานระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม The 9th NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 – 29 September 2017  ดาวร์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : อาจารย์ ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
  • เผยแพร่ : 2017-11-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด