• การบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
  • ชื่อผลงาน : การบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 


    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
    “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” ดาวน์โหลด Full text ที่นี่


  • ผู้เขียน : อาจารย์ กฤติญา สุขเพิ่ม , อภิรักษ บูรรุงโรจน,ปนบุญญา ลํามะนา ,พิมลศักดิ์ นิลผาย
  • เผยแพร่ : 2017-11-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด