• การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย
  • ชื่อผลงาน : การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนทรายมูลวิทยา โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย พิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
    “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : อาจารย์ พรหมลิขิต จิตจักร 2) อาจารย์ อุรัจฉทา นามรักษ์ 3) อาจารย์ พันธ์ทิพา คนฉลาด
  • เผยแพร่ : 2017-11-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด