• การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงกาเต้นก้อนสำหรับวงดุริยางค์ตะวันตก
  • นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , อาจารย์พิเศษสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ,

    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
    “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” ดาวน์โหลด Full text ที่นี่
  • ผู้เขียน : ศิลปศาสตร์ วิเศษดอนหวาย , พ.ต.ท.ดร.ฑีฆา โพธิเวส ,บพิตร เค้าหัน ,ธรรมชาติ ถามะพันธ์,ชัชวาล สร้อยกุดเรือ
  • เผยแพร่ : 2017-11-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด