• การเปรียบเทียบบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี
  • TCI กลุ่ม 2  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Journal of Roi Et Rajabhat University ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – กรกฎาคม 2560 Vol. 11 No.1 January – June 2017. ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : อาจารย์ สันติ ทิพนา
  • เผยแพร่ : 2017-12-24

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด