• ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ได้รับการตีพิมพ์ผลงานระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร   ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : อาจารย์ นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่ อาจารย์ เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ อาจารย์ ฉัตรลดา ดีพร้อม
  • เผยแพร่ : 2017-12-24

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด