• ภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
  • ชื่อผลงาน : ภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้รับการตีพิมพ์ผลงานระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร   ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : อาจารย์ อรุณรัตน์ ปัญจะกลิ่นเกษร อาจารย์ เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ อาจารย์ ฉัตรลดา ดีพร้อม
  • เผยแพร่ : 2017-12-24

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด