• อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในทศวรรษหน้า
  • อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในทศวรรษหน้า ดาวน์โหลด Full text 

  • ผู้เขียน : 1. อาจารย์ ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา 2. อาจารย์ ดร.วิชิต กํามันตะคุณ
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด