• การศึกษาปัญหาการเรียนรายวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาปัญหาการเรียนรายวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Study of Business administration students’ learning problems
    in Accounting 1 Subject, Management College, Roi – et Rajabhat University.


    ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : ลลิตา พิมทา/ดวงเดือน เภตรา
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด