• พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด

    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Medicinal Plants for Postpartum Women of the Tai- Lao and Phu- Tai in Roi Et Province


    ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : ดร. เอื้อมพร จันทร์สองดวง/ผศ. ดร. สุรชัย รัตนสุข
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด