• ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้น ของไม้ต้นในพื้นที่ป่าวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้นของไม้ต้นในพื้นที่ป่าวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Species Diversity and Preliminary Study Geographic Information System; GIS of Trees in Roi Et Rajabhat


    University Cultural Forest 


    ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

  • ผู้เขียน : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร / นางสาวสุทธิรา ขุมกระโทก
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด