• ความคาดหวังของผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • ชื่อผลงานภาษาไทย : ความคาดหวังของผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ :  Expectation of the First-year Students Parents in the 2016 Academic Year Towards the Bachelor of Education Program in Mathematics Faculty of Education, Roi-Et Rajabhat University


    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 TCI กลุ่ม 2    ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : สุพรรณิการ์ ชนะนิล
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด