• การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


    ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Development of Science Teaching Management based on Multiple intelligence in the Topic of Substances in Daily for Thai Grade 6 students ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2560
    ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด