• การรู้สารสนเทศกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • ชื่อผลงาน : การรู้สารสนเทศกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน .การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0  ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : วรพจน์ พรหมจักร์/ประภาภรณ์ รัตโน/ฉัตรกมล อนนตะชัย
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด