• การวัดลักษณะนิสัยของนักกีฬาไทยโดยใช้แบบวัดความเข้มแข็งตามลักษณะนิสัย ของความเชื่อมั่นในตนเอง
  • ชื่อผลงาน :การวัดลักษณะนิสัยของนักกีฬาไทยโดยใช้แบบวัดความเข้มแข็งตามลักษณะนิสัย ของความเชื่อมั่นในตนเอง

    ชื่อภาษาอังกฤษ: Measuring robustness of Thai athletes using Trait Robustness of Self- Confidence Inventory (TROSCI)


    ตีพิมพ์ใน International Conference on new Horizons in  EDUCATION july 17-19,2017 Berlin Germany Proceeding Book Volum 2 ISSN : 2146-7358 หน้า 570และได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีฐาน Scopus ของประเทศตุรกี ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒน
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด