• การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับระบบดิจิทัลทีวีและระบบ แอนะล็อกทีวีต่อผู้บริโภค ในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชื่อผลงาน :การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับระบบดิจิทัลทีวีและระบบ แอนะล็อกทีวีต่อผู้บริโภค ในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ตีพิมพฺใน วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด