• ผลการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • ชื่อเรื่องภาษาไทย : ผลการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ  : Results of The Development for Contemplative Education’s Activity, P-Service Teachers Roi Et Rajabhat University  ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding การนำเสนองานระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม The 9th NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 28 - 29 September 2017 หน้า 1675-1686 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด