• เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่KPI&PMS
  • ชื่อผลงานภาษาไทย : เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่KPI&PMS ตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด