• แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา
  • ชื่อภาษาไทย: แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : ธีระศักดิ์ ดาแก้ว, อุมาพร ไวยารัตน์, เพิ่มพร สุมมาตย์, สว่าง ยุคะลัง
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด