• การศึกษาบทบาทของคำทวยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก บ้านร่องคำและบ้านสมสะอาด ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  • ชื่อผลงาน :การศึกษาบทบาทของคำทวยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก บ้านร่องคำและบ้านสมสะอาด ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

    ชื่อภาษาอังกฤษ: A study of the ridden of the puzzle that affect the life of the Isan people : a case study of Ban Kiek,Ban Rong Kham and Somkam,LumbPuk District,Kham Khuean District,Yasothon Province. พิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ท้องถิ่นภิวัตน์ ” ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : อุไรวรรณ สิงห์ทอง / หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น / เจนจิรา แก้วกาศ / จักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด