• วิเคราะห์วรรณศิลป์ในบทเพลงกล่อมเด็กของคนภูไท ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
  • ชื่อผลงาน :วิเคราะห์วรรณศิลป์ในบทเพลงกล่อมเด็กของคนภูไท ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
    จังหวัดยโสธร

    ชื่อภาษาอังกฤษ: Literature Analysis in Lullabies by Phu Thai People in Hong Saeng, Loeng Noktha District, Yasothon Province 


    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่
  • ผู้เขียน : อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ /ภาวิณี ห้องแซง
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด