• พระพุทธเจ้าในวิธีคิดแบบชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน
  • ชื่อผลงาน : พระพุทธเจ้าในวิธีคิดแบบชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน
    ชื่อภาษาอังกฤษ: The Buddha in Isan People’s Viewpoints


    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่

  • ผู้เขียน : ชาญยุทธ สอนจันทร์
  • เผยแพร่ : 2018-06-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด