• การศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพผลผลิตในการผลิตข้าวหอมมะลิอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด
  • การศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพผลผลิตในการผลิตข้าวหอมมะลิอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด 
    Guidelines of the Potential Improvement of Sustainable Jasmine Rice Production in Thung Kula RongHai Area, Roi-Et.


    ชินานาตย์  ไกรนารถ <<รายละเอียด>>

  • ผู้เขียน : ชินานาตย์  ไกรนารถ
  • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด