• การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาของรัฐ
 • การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาของรัฐ


  อาจารย์พูนสุข  จันทศิลป์


  บทคัดย่อ
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการ  เหตุผลและ ปัญหาในการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติของแต่ละมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและ 2) เพื่อศึกษา แนวทางในการกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของอาจารย์ชาวต่างชาติ และกำหนด เงื่อนไขในการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Keyinformants) จากมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน 17 แห่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วิธีการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และ การจัดอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา( Content Analysis) และการสังเคราะห์เชิงเนื้อหา ( Content Synthesis)


  <<รายละเอียด>>

 • ผู้เขียน : พูนสุข  จันทศิลป์
 • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด