• การสร้างความปรองดองระหว่างสยาม และท้องถิ่นหลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พ.ศ. 2444-2455
  • การสร้างความปรองดองระหว่างสยาม และท้องถิ่นหลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พ.ศ. 2444-2455  The Harmony builds up between Siam and Local Area after theBenefactor rebel, 1901-1912.


    ธนัญชัย รสจันทร์, บุญชู ภูศรี, ประสาร ศรีพงษ์เพลิด 


    <<รายละเอียด>>

  • ผู้เขียน : ธนัญชัย รสจันทร์, บุญชู ภูศรี, ประสาร ศรีพงษ์เพลิด 
  • เผยแพร่ : 2015-07-14

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด