• สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2551
 • สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2551
  Problems and Needs of  the Pre-school Children’s Parents in Roi-Et Province


  นิธินาถ อุดมสันต์*
  ธีระศักดิ์ ดาแก้ว**
  ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ*
  สุภิมล บุญพอก*
  เบญจวรรณ บุญโทแสง*
  ศุภชัย ราชอาจ*


  บทคัดย่อ


  การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้คือผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2551 ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้


  <<รายละเอียด>>

 • ผู้เขียน : ศุภชัย ราชอาจ
 • เผยแพร่ : 2015-07-15

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด