• ความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในจังหวัดร้อยเอ็ด


  The success of early childhood education in the schools has been Royal award in Roi Et province


  นิธินาถ อุดมสันต์
  Nithinart Udomsan


   


  บทคัดย่อ


  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติการสอน และผู้ปกครองของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ของโรงเรียนรางวัลพระราชทานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 184 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า


  <<รายละเอียด>>

 • ผู้เขียน : นิธินาถ อุดมสันต์
 • เผยแพร่ : 2015-07-15

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด