• กระบวนการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาครุศาสตร์ ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • ชื่องานวิจัย กระบวนการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาครุศาสตร์ ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  Research -based Inquiry data skill Development Process of Education students in Difference Departments, Roi Et Rajabhat University.


  ชื่อผู้วิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วเวียง นำนาผลและคณะ


  ปีที่สำเร็จ   2556


  บทคัดย่อ


  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
  1) เพื่อพัฒนานักศึกษาครุศาสตร์ต่างสาขา ที่จะเป็นครู   ของท้องถิ่นในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีทักษะด้านการสืบค้นข้อมูล
  2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการสืบค้นข้อมูล นักศึกษาครุศาสตร์ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและ
  3) เพื่อพัฒนากระบวนการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาครุศาสตร์ ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดก


  ลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา จำนวน   874 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ได้มาโดยการเจาะจง ประกอบด้วย
  1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ได้แก่ สาขาสังคมศึกษา จำนวน 148 คนสาขา สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 121 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 71 คน สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 148 คน สาขาปฐมวัย จำนวน 116  คน สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 129 คน
  2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ได้แก่สาขาปฐมวัย จำนวน 141 คน


  กรอบแนวคิดในการศึกษา มี 4 ด้านคือ
  1) การคัดเลือกข้อมูล
  2) การวิเคราะห์ข้อมูล
  3) การจัดระเบียบข้อมูล
  4) การอ้างอิง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจผลงาน แบบสังเกต แบบประเมินความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข้อมูล เชิงพรรณนาวิเคราะห์


  รายละเอียด...


   

 • ผู้เขียน : แก้วเวียง นำนาผลและคณะ
 • เผยแพร่ : 2015-08-24

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด