• การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย: พหุกรณีศึกษา
 • การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย: พหุกรณีศึกษา 


  ผู้วิจัย ดร.แก้วเวียง  นำนาผล   
  ผู้ร่วมวิจัย 
  1. อ. สุรินธร วังคะฮาด 
  2. อ.วิไลภรณ์  เตชะ 
  3. อ.สุพรรณี  อาวรณ์ 


  ปีที่สำเร็จ 2556 


             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสอนคิดวิเคราะห์ และ2) ศึกษาผลการสอนของครูในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา Multi-Cases Study 3)เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ใช้ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  กลุ่มเป้าหมาย ได้มาโดยการเจาะจง ได้แก่ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2554 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง คือ ครูใน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อ.โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 คน และ ครู โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 คน รวม 60 คน และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม Focus group จำนวน 1 ฉบับ  2) แบบสังเกตการณ์นิเทศติดตามผล จำนวน 1 ฉบับ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู จำนวน 1 ฉบับ มีค่า IOC   อยู่ระหว่าง .66 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ .92 4) แบบทดสอบก่อน –หลังอบรม  2 โรงเรียน จำนวน 2 ฉบับ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .66 -1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นำเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : ดร.แก้วเวียง  นำนาผล, สุรินธร วังคะฮาด, วิไลภรณ์  เตชะ, สุพรรณี  อาวรณ์
 • เผยแพร่ : 2015-08-24

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด