• การวิจัยและพัฒนา การบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ : กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • การวิจัยและพัฒนา การบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ : กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วเวียง นำนาผล
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


            ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ที่เริ่มต้นด้วยการให้บริการทางวิชาการ ทำการวิจัย และการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้ เกิดกระบวนการที่สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ ซึ่งส่งผลดีต่อ นักเรียนและครูของโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และรับรางวัลต่างๆมากมาย และมหาวิทยาลัยสามารถนำผลการวิจัยและ การบริการทางวิชาการมาใช้ในการสอน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และอาจารย์ผู้สอนก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน


  1.)วัตถุประสงค์ของการวิจัย
     1.1)เพื่อศึกษาสภาพการบูรณาการ การวิจัย การเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
     1.2)เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนาการบูรณาการ การวิจัย การเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบการจัดการความรู้
     1.3)เพื่อเผยแพร่และขยายผล รูปแบบการพัฒนาการ บูรณาการ การวิจัย การเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ


  2. ระยะเวลา ปีที่ดำเนินการ ให้บริการทางวิชาการ ตั้งแต่ 2552 ถึง 2557


  3. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
      3.1 กลุ่มเป้าหมายในการบริการทางวิชาการ และการวิจัย ที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย คือ ครูในโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ที่ได้มาจากการแสดงความต้องการและสมัครใจในการพัฒนา
      3.2 กลุ่มเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด            
      3.3 กลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่และขยายผล ได้แก่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ที่มีความต้องการการพัฒนาและสมัครใจในการดำเนินการ


  4. วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D&D : Research and Development and Dissemination) ดำเนินการดังนี้
       4.1)ขั้นการศึกษาสภาพการบูรณาการการวิจัย(R1) การเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ  ได้จากการศึกษาเอกสารและผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการกับโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
       4.2)ขั้นการพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนา(D1,R2,D2) ได้จากผลการนำความรู้จากการบริการวิชาการ มาใช้สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และการไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ
       4.3) ขั้นการเผยแพร่และขยายผล(Dissemination) ดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบการไปนำเสนอในการประชุมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติและการขยายผลให้กับอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก


  5.เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ชุด คู่มือการจัดการความรู้ เอกสารประกอบการจัดการความรู้ แบบฝึกกระบวนการจัดการความรู้ แบบประเมิน


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : ดร.แก้วเวียง นำนาผล
 • เผยแพร่ : 2015-08-24

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด