• การพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีประสิทธิผล แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • การพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีประสิทธิผล แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   DEVELOPMENT FOR  ACADEMIC AFFAIRE ADMINISTRATION FOR PRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL IN THE SEVERAL EDUCATION  SECTION UNDER OFFICE OF NATIONAL BUDDISM


  พระมหาวรวิทย์ ภูเขม่า1
  PhramahaWoravitPukhamao


  ผศ. ดร. กชพร  นำนาผล   อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก2
  Asst.Prof.Dr.KochapornNumnaphol


  อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม3
  Dr.KriangsakSrisombut


  บทคัดย่อ
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีประสิทธิผล 2) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีประสิทธิผล 3) เพื่อทดลองใช้การพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีประสิทธิผล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ครูวิชาการจำนวน 404 คนจาก202 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่ม  แบบประเมิน แบบสังเกต แบบบันทึกการประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ  สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
            ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ยในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับดังนี้ ด้านการบริหารจัดการและผู้บริหาร ด้านส่งเสริมผู้เรียน และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ปัญหาการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ด้านการบริหารจัดการและด้านส่งเสริมผู้เรียน  2) ผลการสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อยได้แก่ ประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการและผู้บริหารมี 7 องค์ประกอบ ประสิทธิผลด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 องค์ประกอบ และประสิทธิผลด้านคุณภาพผู้เรียนมี 4 องค์ประกอบ  3) ผลการทดลองใช้การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีประสิทธิผลโดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยมากเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านการบริหารจัดการและผู้บริหาร


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : พระมหาวรวิทย์ ภูเขม่า, กชพร  นำนาผล, เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ
 • เผยแพร่ : 2015-08-24

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด