• บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน


  นางสาวภัสรา  ภูบุญล้น สาขาวิชาสังคมศึกษา  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  ความเป็นมาและความสำคัญ
              ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนั้นมีการพัฒนาไปในหลายรูปแบบ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งต้องมีการเตรียมแผนการสอนเพื่อใช้การจัดการเรียนการสอนและได้รูปแบบการสอนตามความสามารถของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม แต่บางครั้งครูผู้สอนก็ขาดเทคนิคที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น
  ในการจัดการเรียนสอนของครูในปัจจุบันไม่สามารถจะใช้วิธีการสอนแบบครูอ่านให้ฟัง หรือวิธีการครูอ่านแล้วให้นักเรียนท่องจำเสมอไป เพราะฉะนั้นจึงต้องมีเทคนิคและวิธีการเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้มีประสิทธิภาพทั้งตัวครูผู้สอนและตัวผู้เรียนนั่นเอง


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : ภัสรา  ภูบุญล้น
 • เผยแพร่ : 2015-09-11

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด