• การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
  • การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
    (Logistic regression analysis)


    Download


    ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์

  • ผู้เขียน : ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์
  • เผยแพร่ : 2013-04-04

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด