• บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ การนำรูปแบบ Service Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  การนำรูปแบบ Service Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร


  เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์


  ความเป็นมาและความสำคัญ
  การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาที่ว่า ชนปทานํ ภูมิปัญญา เขตตํ
  ดังนั้นการนำเอารูปแบบ Service learning มาใช้ในระดับอุดมศึกษา จึงมีความน่าสนใจที่จะนำเอารูปแบบ Service learning มาใช้พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์
 • เผยแพร่ : 2015-09-11

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด