• การศึกษาพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์น้ำของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  การศึกษาพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์น้ำของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด


  ชื่อเจ้าของผลงาน ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์      


  ความเป็นมาและความสำคัญ
             แม่น้ำชีเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยตลอดแนวแม่น้ำเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  โรงเรียนและชุมชน นอกจากนั้นยังใช้น้ำในการประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม การประมง เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง  เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ  ตลอดจนเป็นแหล่งรองรับของเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ด้วย จุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์น้ำ ของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนั้นยังได้มีการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกสำหรับครู เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีอยู่ และรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
 • เผยแพร่ : 2015-09-11

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด