• การศึกษาทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  การศึกษาทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น


  เจ้าของผลงาน   นายชญานนท์ คันทมาตย์  สาขาสังคมศึกษา  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  ความเป็นมาและความสำคัญ
            เพราะมนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ หากแต่ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงเรียนรู้และพัฒนาได้ในระยะที่ต่างกัน รวมทั้งรูปแบบและวิธีการก็ต่างกันไปด้วย ในระยะเวลา 4 - 5 ปีที่อยู่ในรั่วมหาวิทยาลัยจึงถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ ที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานในอนาคต
            กิจกรรมเป็นแนวทางหนึ่งที่มีมหาวิทยาลัยได้จัดให้กับนักศึกษาได้เข้าร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนและปลูกฝังจิตอาสาให้เกิดกับนักศึกษา อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และขณะเดียวกันก็ไม่ควรทิ้งการเรียนไปเน้นหนักด้านกิจกรร ควรทำทั้งสองอย่างไปพร้อม ๆกัน อย่างสมดุล เพราะทั้งกิจกรรมกับการศึกษาล้วนมีความสำคัญ ดังกับคำกล่าวที่ว่า “การศึกษาทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น”
            ดังนั้นการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นร่วมทั้งการเป็นผู้นำนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ระหว่างเรียนในรั่วมหาวิทยาลัย จึงเป็นโอกาสดี ที่ทำให้นักศึกษาได้ฝึกหัดตนเองให้เป็นคนที่ทำงานเป็นจนสามารถทำงานเก่ง เพราะมีความรู้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ความรู้ที่เรียนมาย่อมไม่มีคุณค่าใด ๆ


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : ชญานนท์ คันทมาตย์
 • เผยแพร่ : 2015-09-11

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด