• การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษา
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษา


  เจ้าของผลงาน   อาจารย์ขอบฟ้า  จันทร์เจริญ


  ความเป็นมาและความสำคัญ
            บัณฑิตที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต และหน้าที่การงานนั้น จะต้องได้รับการเตรียมพร้อมมาอย่างดี ทั้งในด้านการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ และการเป็นผู้ที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น ควรจะต้องมีผู้นำนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความรอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
  มีใจรักในการทำกิจกรรม มีความเสียสละ ตลอดจนการเป็นนักกิจกรรม ที่มีจิตสำนึก มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
            สถาบันจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความจำเป็นกล่าวข้างต้น  จึงจัดทำโครงการค่ายจัดการความรู้พัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ขึ้น โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้ เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ส่งผลที่ดีต่อสังคมและเป็นผู้ที่คำนึงถึงการบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคม ได้อย่างมีคุณภาพ


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : ขอบฟ้า จันทร์เจริญ
 • เผยแพร่ : 2015-09-11

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด