• แนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  แนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน


  เจ้าของผลงาน   อาจารย์ขอบฟ้า  จันทร์เจริญ


  ความเป็นมาและความสำคัญ
            สถาบันจัดการความรู้ มีโครงการรอบรู้สู่อนาคต  “มิตรภาพไทยจีน” “หนีห่าว-ซาละมัต ดาตัง” และ “Live in China เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ รอบรู้ รู้เท่าทันโลกในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยใช้รูปแบบ LERT Model
            นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่อง การเสวนา ยังได้พิจารณาแนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อกำหนดเป็นนโยบายดังนี้
  1. การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558
  2. การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และนักศึกษา ให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเช่นความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชำนาญที่สอดคล้องกับ การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานทำของประชาชน
  3. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : ขอบฟ้า  จันทร์เจริญ
 • เผยแพร่ : 2015-09-11

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด